วิดีโอแนะนำการใช้งาน L3nr

เกี่ยวกับ L3nr

L3nr คือระบบเพื่อจัดกิจกรรมออนไลน์สำหรับห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางนั้นผู้สอนจะจัดกิจกรรมหลากรูปแบบโดยใช้เครื่องมือหลายอย่างทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน แบบกลุ่มและแบบรายบุคคล1 L3nr คือเครื่องมือหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ นอกห้องเรียน และรายบุคคล L3nr เป็น "เกมส์การเรียนรู้" โดยมีกติกาดังนี้ * ผู้เรียนแข่งกันเขียนบันทึกในเนื้อหาที่ผู้สอนกำหนด2 * บันทึกที่เขียนดีจะได้ "ดาว3" จากสามส่วน คือ (1) ผู้สอน (2) เพื่อนร่วมชั้น และ (3) สมาชิกอื่นๆ * ดาวจะแปลงเป็นคะแนนตามสัดส่วนที่ผู้สอนกำหนดในตอนสร้างชั้นเรียน โดยดาวจากแต่ละส่วนจะแปลงเป็นคะแนนไม่เท่ากัน ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด * ยิ่งเขียนบันทึกมากและเขียนได้ดีก็จะยิ่งได้คะแนนมาก4 * ระบบจะแสดง "กระดานคะแนน5" (scoreboard) ให้เห็นตลอดเวลาว่าใครอยู่ในอันดับเท่าไหร่ในเกมส์นี้ * กิจกรรมจะดำเนินตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงสิ้นเทอม โดยมีการสรุปคะแนนและอันดับเป็นระยะ (เช่นทุกสองสัปดาห์) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสม่ำเสมอในการทำกิจกรรมนี้ --- 1 ห้องเรียนกลับทางไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับการวางแผนและการประยุกต์ของผู้สอน 2 การกำหนดเนื้อหาให้ผู้เรียนเขียนนั้นไม่ควรกำหนดในลักษณะโจทย์แบบฝึกหัดเป็นข้อที่มีคำตอบตายตัว แต่ควรเป็นการกำหนดที่กว้างเพียงพอที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการตีความในองค์ความรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถเขียนบันทึกได้ในหลากหลายมุมมองและเข้าถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ 3 ผู้สอนควรกำหนดกติกาในรายละเอียดกับผู้เรียนว่าบันทึกเช่นไรที่ควรจะได้ดาวจากผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น 4 กลไกทางสังคมในการให้และได้ดาวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในการดำรงชีวิตในสังคมจริง เป็นโอกาสในการแทรกความรู้เชิงสังคมให้แก่ผู้เรียน 5 คะแนนที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในคะแนนทั้งหมดเพื่อการตัดเกรดเมื่อสิ้นภาคการศึกษา สัดส่วนคะแนนที่เหมาะสมของกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอนเห็นสมควรซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะของเนื้อหาวิชา

L3nr

L3nr (อ่านว่า Learner)

สารบัญ บันทึก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง l3nr.org

ระบบแนะนำ

  • GotoKnow คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตและการทำงาน ครู อาจารย์ คนทำงานภาครัฐและภาคสังคม
  • ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต จัดการการเรียนการสอนได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา